Όροι Χρήσης

Νομική Σημείωση – Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο διαδικτυακός τόπος www.vouliwatch.gr ανήκει στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία  «ΒΟΥΛΗ ΓΟΥΟΤΣ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία –μη κυβερνητική οργάνωση». Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα μπορεί να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης, συμμετοχής, διαβούλευσης και τεχνολογικές εφαρμογές που αφορούν στην «Προώθηση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο θεμελιωδών δημοκρατικών αρχών, όπως η συμμετοχή, η λογοδοσία, η διαφάνεια και ο οργανωμένος διάλογος μεταξύ εκλεγμένων αντιπροσώπων και πολιτών» υπό τους παρακάτω όρους χρήσης.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Με την επίσκεψη σας στο site www.vouliwatch.gr, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους παρακάτω όρους:

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Ο δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Ο χρήστης/επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου «www.vouliwatch.gr»  προς τους πολίτες.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται με την παρούσα, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.vouliwatch.gr.

Η εταιρεία «vouliwatch» καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο «www.vouliwatch.gr»  να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα κλπ) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση η εταιρεία «vouliwatch» δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του χρήστη/επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

Πνευματικά δικαιώματα

Το περιεχόμενο του site  www.vouliwatch.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας «ΒΟΥΛΗ ΓΟΥΟΤΣ αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία –μη κυβερνητική οργάνωση». Η εταιρεία έχει τα πνευματικά δικαιώματα της δημοσιευμένης μορφής/format του Vouliwatch.gr, τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλλευσης των διακριτικών γνωρισμάτων της, λογοτύπων, γραφικών, καθώς και των εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικών πρωτότυπων έργων.   Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των παραπάνω από τρίτο άτομο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του νομίμου εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας.  Ομοίως, είναι παράνομη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων/υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση.”